Om Bramsnæsvig

Botilbuddet Bramsnæsvig er et botilbud for voksne udviklingshæmmede med omfattende behov for hjælp og støtte, som drives af Lejre kommune efter Almenboliglovens § 105 med ydelser efter Servicelovens §§ 85+83.

Bramsnæsvig er beliggende i Kr. Hyllinge by, midt mellem Roskilde, Holbæk og Frederikssund i det sydlige Hornsherred.

Botilbuddets historie kan føres helt tilbage til 1948, hvor det daværende Bramsnæsvig var beliggende i Ejby ved Isefjorden frem til 2005.

Alle beboerne herfra, samt en ny gruppe af unge mennesker, fik på dette tidspunkt tilbudt bolig i de nyopførte bygninger.

Botilbuddet har eget mindre fælleskøkken, med kostfaglige medarbejdere ansat, som tilbereder og tilbyder aftensmad alle ugens dage, samt brunch i weekenden.

Alle øvrige måltider tilberedes i de enkelte huse sammen med det pædagogiske personale.

For at sikre beboerne en fleksibel bevægelighed i det daglige, har Botilbuddet 4 biler, som kan benyttes efter behov og ønske.

Beboerne

Gårdmiljøet

Beboerne spænder i dag aldersmæssigt fra først i tyverne til sidst i firserne og bor som udgangspunkt i nær tilknytning til jævnalderende.

Alle beboere har et omfattende behov for hjælp og støtte i deres hverdag. Det kan være på grund af aldersrelateret funktionsnedsættelse, fysiske handicaps, psykiatriske problemstillinger eller særlige kognitive og sproglige vanskeligheder.

Den enkelte skal generelt have verbal og/eller fysisk hjælp og støtte til de fleste opgaver. Det kan være til personlig pleje, påklædning, spisning, kommunikation, aktiviteter, samvær, behovsafklaring, forflytning, økonomi, mv.

Beboere i den erhvervsaktive alder har, som udgangspunkt et eksternt beskæftigelses- eller skoletilbud, hvor de ældre til gengæld får et dagligt tilbud, om beskæftigelse på Toppen, som er Bramsnæsvigs eget aktivitetstilbud.

Aktiviteter

Alle beboere, som kan magte det, tilbydes ekstern dagbeskæftigelse i dagskole, beskyttet værksted eller dagcenter.

Beboerne tilbydes lystbetonede aktiviteter både hjemme og ude. Som eksempel kan nævnes de årlige ferieture, udflugter, deltagelse i handicapfestivals og deltagelse i Bramsnæsvigs fællesarrangementer, som eksempelvis sommerfest og motionsdag.

I vinterhalvåret tilbydes beboerne sang- og musikaftener efter regler for fritidsundervisning. Der er ligeledes mulighed for, at deltage i afspænding/massage ved ekstern afspændingspædagog mod brugerbetaling.
 
Sigtet med aktivitetstilbuddene er, at give beboerne udfordringer og oplevelser, som inspirerer den enkelte til, at tilegne sig nye kompetencer.

Toppen er en del af Bramsnæsvigs § 85 tilbud, til de af beboerne, som primært på grund af alders- eller sygdomsbetinget svækkelse ikke længere kan tilbydes eller magte dagbeskæftigelse i eksterne tilbud. Dette tilbud gives ud fra den overbevisning, at alle mennesker uanset alder, har behov for et miljøskifte og samvær med andre mennesker.

Pædagogik

Gårdmiljøet

På Bramsnæsvig arbejdes der bevidst med tilgangen til det enkelte menneske. Det er i relationen, samt i forståelsen af den aktuelle sammenhæng, at pædagogen skaber nærvær og muligheder for en selvstændig udvikling hos den enkelte - med den hensigt, at skabe så høj en trivsel som mulig.

Til at udvikle den enkelte ansattes pædagogiske kompetencer, er der planlagt løbende kurser og uddannelse inden for bl.a. relationsforståelse (psykologisk/pædagogisk), neuropædagogik, psykiatri og kommunikation (Tegn Til Tale). Kompetenceudviklingen tilpasses løbende med henblik på, at oparbejde en flerfaglig tilgang, som videst muligt kan understøtte den enkelte beboers behov, evner og muligheder.

Pædagogisk praksis

Beboerne medindrages i den udstrækning det er muligt, i de daglige opgaver og funktioner vedrørende egen person og bolig. Den pædagogiske støtte til det praktiske arbejde foregår i et tryghedsskabende miljø, hvor krav stilles med udgangspunkt i den enkeltes muligheder og interesser.

Alle beboere har pædagogiske handleplaner, som løbende justeres og drøftes med beboeren, primære pårørende samt øvrige interessenter. Til understøttelse af den enkelte handleplans indsatsområder, benyttes i det daglige det elektroniske dokumentationssystem Bosted System.

Medarbejdere

Gårdmiljøet

På Bramsnæsvig er der ansat ca. 50 personer i faste stillinger, hvor de fleste er pædagoger og hertil kommer øvrigt pædagogisk personale, pædagogstuderende, køkken- og servicepersonale samt ledelse.

Bramsnæsvig er en værdibaseret virksomhed som bevidst arbejder værdierne ind i tilgangen til beboeren, vores udviklingsarbejde og drift.
Der er udarbejdet omfattende målsætninger og handlingsplaner for både det organisatoriske og pædagogiske arbejde, som understøtter udfoldelsen af vores grundlag i praksis.

For at understøtte og sikre den faglige udvikling, er en fast stab af medarbejdere tværgående mellem de pædagogiske enheder.

Alle medarbejdere er herudover organiseret i teams med henblik på, at understøtte de aktuelle opgaver og udvikling.

Økonomi

Botilbuddet er et takstfinansieret tilbud reguleret ud fra principperne i den regionale aftale for Region Sjælland.

Døgnpris for 2020 er 2350 kroner. Hertil kommer borgerens egenbetaling for boligen, samt sine leveomkostninger. Den enkelte kan indgå aftale med Botilbuddet om betaling for servicepakke vedrørende  kost, vask, vinduespolering med videre.

Befordring af beboere for private ture i busser tilhørende botilbuddet.

Serviceniveau og retningslinjer for ledsagelse i botilbud Lejre kommune.

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse for beboere på døgntilbud under ferie

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk